Μαθαίνοντας το Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου/Learning the Botanical Garden of Neochori

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται για όλες τις τάξεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ανάλογα με την τάξη που συμμετέχει στο πρόγραμμα, εφαρμόζονται διαβαθμισμένες δραστηριότητες.

Σημείωση:
Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά ως πιο κατάλληλη εποχή προτείνεται η Άνοιξη, όταν πολλά είδη φυτών είναι σε ανθοφορία.

ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές/τριες αναμένεται να:

 • γνωρίσουν το Βοτανικό Κήπο του Νεοχωρίου,
 • εισαχθούν σε βασικές έννοιες όπως ενδημικό, ιθαγενές, επιγενές, ξενικό, αρωματικό, καλλωπιστικό κ.λπ.,
 • γνωρίσουν διάφορες κατηγορίες φυτών,
 • εισαχθούν στην έννοια της βιοποικιλότητας μέσα από τη μελέτη της χλωρίδας του βοτανικού κήπου,
 • μελετήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάποιων φυτών,
 • ασκηθούν στην ανακάλυψη της γνώσης μέσα από την παρατήρηση και την προσωπική επαφή με τα φυσικά στοιχεία,
 • αναπτύξουν την παρατηρητικότητα, την κριτική σκέψη και τη φαντασία τους.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
10:00–10:30: Άφιξη – καλωσόρισμα και ξενάγηση στους χώρους του Κήπου. Ενημέρωση για θέματα ασφαλείας και για τους κανόνες που διέπουν το πρόγραμμα.
10:30–11:30: Εισαγωγή των μαθητών/τριών στη θεματική ενότητα του προγράμματος. Συζήτηση για τη σημασία του βοτανικού κήπου Νεοχωρίου. Οι μαθητές/τριες εισάγονται σε διάφορες έννοιες όπως ενδημικό, ιθαγενές, επιγενές, ξενικό, αρωματικό, καλλωπιστικό κ.λπ.
11:30–12:30: Μελέτη πεδίου στο βοτανικό κήπο με δραστηριότητες βιωματικής και εμπειρικής ενασχόλησης, καθώς επίσης και δημιουργικές δραστηριότητες.

Ενδεικτικές δραστηριότητες που προβλέπεται να διεξαχθούν στο πεδίο ανάλογα με την ηλικία κάθε ομάδας είναι:

 • Ποιους οικοτόπους μπορείς να βρεις; Οι μαθητές/τριες περπατούν στο βοτανικό κήπο και συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τους διαφορετικούς οικοτόπους που παρουσιάζονται στον κήπο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθενος.
 • Βρες τα φυτά του χάρτη. Οι μαθητές/τριες χωρισμένοι σε ομάδες, με τη χρήση χάρτη του βοτανικού κήπου βρίσκουν την επιστημονική ονομασία, την κοινή ονομασία και την περίοδο άνθησης για πέντε από τα φυτά του κήπου.
 • Παρουσίασε ένα φυτό. Σε δυάδες οι μαθητές/τριες παίρνουν μία καρτέλα όπου αναγράφονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός από τα φυτά και αναλαμβάνουν μέσα από ένα δημιουργικό τρόπο να παρουσιάσουν στους υπόλοιπους μαθητές τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του.

*Η συμμετοχή στις δραστηριότητες γίνεται κατόπιν συνεννόησης και αφορά ομαδικές επισκέψεις. Τηλεφωνήστε εγκαίρως ή στείλτε e-mail στην ενότητα «Επικοινωνία».

This program is offered for all grades of Primary Education. Depending on the class participating in the program, graded activities are applied.

Note: This program can be implemented throughout the year, but Spring is recommended as the most suitable season, when many species of plants are in bloom.

OBJECTIVES
Students are expected to:

 • get to know the Botanical Garden of Neochori,
 • be introduced into key concepts such as endemic, indigenous, epigenetic, foreign, aromatic, cosmetic, etc.,
 • get to know different categories of plants,
 • introduced to the concept of biodiversity through the study of the flora of the botanical garden,
 • study the particular characteristics of some plants,
 • practice the discovery of knowledge through observation and personal contact with physical elements,
 • develop their observation, critical thinking and imagination.

GENERAL FRAMEWORK FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM
10: 00–10: 30: Arrival – welcome and guided tour of the Garden. Information on security issues and the rules governing the program.
10: 30–11: 30: Introduction of students / three in the thematic unit of the program. Discussion on the importance of the Neochori botanical garden. Students are introduced to various concepts such as endemic, indigenous, epigenetic, foreign, aromatic, ornamental, etc.
11: 30–12: 30: Field study in the botanical garden with experiential and experiential activities, as well as creative activities.

Indicative activities that are planned to be carried out in the field depending on the age of each group are:

 • What habitats can you find? Students walk in the botanical garden and gather information about the different habitats presented in the garden and the special characteristics of each.
 • Find the plants on the map. The students, divided into groups, using the map of the botanical garden, find the scientific name, the common name and the flowering period for five of the garden plants.
 • Introduce a plant. In pairs, the students take a card where the special characteristics of one of the plants are listed and undertake through a creative way to present to the other students its special features.

*Participation in the activities is by arrangement and concerns group visits. Call in time or send an e-mail to the «Contact» section.

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s