Σκοπός και Στόχος/Purpose and Aim

Τι θα λέγατε για μια πολύ ενδιαφέρουσα εξόρμηση η οποία θα σας φέρει πιο κοντά στην ομορφιά της φύσης και του περιβάλλοντος; Σας προτείνουμε το Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου που βρίσκεται λίγα λεπτά έξω από την Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στην περιοχή «Φτέρη», πλησίον της ακτής της λίμνης. Η έκτασή του ανέρχεται σε 10 στρέμματα και απέχει 33 χιλιόμετρα από την πόλη της Καρδίτσας. Εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 1998 και συνεχίζει τη λειτουργία του έως σήμερα.

Στον ιστότοπο αυτό θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μια πρώτη γνωριμία με τον Κήπο προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με το σκοπό του, το ιστορικό της δημιουργίας του, τον φυτικό πλούτο του αλλά και για τις επιστημονικές, τις εκπαιδευτικές και τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες που εξελίσσονται εδώ. Ευχόμαστε, ο εικονικός περίπατός σας, να είναι ευχάριστος και να αποτελέσει ερέθισμα προκειμένου να έρθετε κοντά μας για μια περιήγηση στον φυσικό χώρο του Κήπου.

Σκοπός της ίδρυσής του είναι η συγκέντρωση και αποθεματοποίηση μέρους των χλωριδικών στοιχείων της ευρύτερης περιοχής της λίμνης, αλλά και γενικότερα του Ελλαδικού χώρου. Η μικρή του έκταση δεν επιτρέπει φιλόδοξους σχεδιασμούς για συγκέντρωση όλων των ειδών της περιοχής. Διευκολύνει όμως σε κάθε περίπτωση την αρχική σύλληψη της ομάδας μελέτης, για ίδρυση ενός «μικρού εργαστηρίου υπαίθρου» χρήσιμου για εκπαίδευση και ενημέρωση των επισκεπτών, ενταγμένου στη συνολική προσπάθεια αειφόρου οικοτουριστικής ανάπτυξης. Σε διακριτά τμήματα του κήπου, με κατάλληλη χωροθέτηση και σήμανση, μπορεί ο επισκέπτης να παρατηρεί ή να μελετά χαρακτηριστικά είδη της περιοχής, να ενημερώνεται για τα οικολογικά της δεδομένα και να διαπιστώνει γενικότερα τη σπάνια «ποικιλότητα τοπίου» με την αρμονική διαδοχή υδάτινων και δασικών οικοσυστημάτων. Για τη σφαιρικότερη ενημέρωσή του σε κάποια άλλα τμήματα του κήπου θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει αντιπροσωπευτικά είδη της ελληνικής χλωρίδας αλλά και είδη επιγενή, που έχουν προσαρμοσθεί πλήρως στις ελληνικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Στο χλωριδικό κατάλογο της περιοχής, περιλαμβάνονται 456 ταξινομημένες μονάδες (taxa) πτερυδοφύτων και αγγειοσπέρμων φυτών και προκύπτουν τα ακόλουθα ενδιαφέροντα στοιχεία:

 • Δεκαοχτώ (18) φυτά είναι ενδημικά της Ελλάδας.
 • Είκοσι εννέα (29) φυτά περιλαμβάνονται στον κατάλογο για τη διατήρηση και προστασία των ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελληνικής χλωρίδας.
 • Δεκαέξι (16) φυτά περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 67/81.
 • Έντεκα (11) φυτά περιλαμβάνονται στη Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των Απειλουμένων Ειδών (CITES).
 • Εξήντα δύο (62) φυτά είναι ενδημικά της Βαλκανικής.
 • Επτά (7) φυτά εξαπλώνονται στη Βαλκανική και στην Ανατολία (Μικρά Ασία).

Τα είδη Poa Palustris και Veratrum Nigrum είναι σπάνια στην Ελλάδα. Η Poa Palustris είναι γνωστή στην Ελλάδα από μια μόνο τοποθεσία κοντά στη Μονή Κορώνας (Scolz 1986), ενώ το Veratrum Nigrum αναφέρεται μόνο στην περιοχή του Καροπλεσίου (Strid 1991) και στο Γράμμο (Ζαγανιάρης 1940). Συνολικά 43 φυτά της περιοχής χαρακτηρίζονται ως ενδιαφέροντα, σπάνια και απειλούμενα.

Χαρακτηριστικά ενδημικά, απειλούμενα και προστατευόμενα είδη χλωρίδας της περιοχής.

Ο στόχος

Η δημιουργία μιας περιβαλλοντικής υποδομής «πεδίου» στην περιοχή της λίμνης Ν. Πλαστήρα για την ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού γύρω από τη χλωρίδα, τα οικοσυστήματα της περιοχής και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, η υλοποίηση του πρακτικού μέρους πρότυπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία αφορούν νέους που ενδιαφέρονται για επαγγελματική ή εθελοντική δραστηριοποίηση σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Εργαλείο για τα παραπάνω, αποτελεί η συγκέντρωση και αποθεματοποίηση μέρους των χλωριδικών στοιχείων της περιοχής. Τέλος, βασικός στόχος της ίδρυσης του Βοτανικού Κήπου είναι η ανάπτυξη και προώθηση του οικοτουρισμού.

Οι ενέργειες

 • Λειτουργία σε καθημερινή βάση για την ενημέρωση του κοινού.
 • Δημιουργία αναπαραγωγικού υλικού για τη διατήρηση και τον πολλαπλασιασμό σπάνιων ειδών φυτών.
 • Αξιοποίηση του Βοτανικού Κήπου ως εργαστηρίου πεδίου για την πρακτική εκπαίδευση νέων (μαθητών, επιστημόνων, εθελοντών).
 • Υλοποίηση πρότυπων εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών προγραμμάτων.
 • Υποστήριξη δράσεων προγραμμάτων περιβαλλοντικής προστασίας.
 • Συνεχής εμπλουτισμός της αποθεματοποιημένης χλωρίδας με νέα είδη.
 • Παραγωγή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού.

Τα αποτελέσματα

 • Λειτουργία μιας υποδομής υποστήριξης του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Εξαγωγή επιστημονικής πληροφορίας για το περιβάλλον της περιοχής.
 • Αναστολή της υποβάθμισης των φυσικών οικοσυστημάτων και διατήρηση του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος.
 • Υποστήριξη της βιοποικιλότητας της περιοχής.
 • Υποστήριξη του οικοτουρισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής.
 • Εκπαίδευση των νέων επιστημόνων της ευρύτερης περιοχής.
 • Διεξαγωγή περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έρευνας και ενημέρωσης.

How about a very interesting excursion that will bring you closer to the beauty of nature and the environment? We suggest you the Neochori Botanical Garden which is located a few minutes outside the Local Community of Neochori of the Municipality of Lake Plastira in the area «Fteri», near the shore of the lake. Its area amounts to 10 acres and is 33 kilometers from the city of Karditsa. It was inaugurated in June 1998 and continues to operate today.

On this site you will have the opportunity to make a first acquaintance with the Garden in order to be informed about its purpose, the history of its creation, its plant wealth but also about the scientific, educational and recreational activities that are evolving here. We hope that your virtual walk will be pleasant and a stimulus for you to come to us for a tour of the natural space of the Garden.

The purpose of its establishment is the collection and storage of part of the flora elements of the wider area of ​​the lake, but also in general of Greece. Its small size does not allow ambitious plans for gathering all the species in the area. However, it facilitates in any case the initial conception of the study group, for the establishment of a «small rural laboratory» useful for education and information of visitors, integrated in the overall effort of sustainable ecotourism development. In distinct parts of the garden, with appropriate location and marking, the visitor can observe or study typical species of the area, be informed about its ecological data and generally note the rare «landscape diversity» with the harmonious succession of aquatic and forest ecosystems. For the most comprehensive information in some other parts of the garden, he will have the opportunity to get to know representative species of the Greek flora but also endemic species, which have been fully adapted to the Greek environmental conditions.

The flora catalog of the area includes 456 classified units (taxa) of dwarf plants and angiosperms and the following interesting data emerge:

 • Eighteen (18) plants are endemic to Greece.
 • Twenty-nine (29) plants are included in the list for the conservation and protection of endemic, rare and endangered plants of the Greek flora.
 • Sixteen (16) plants are included in the PD67/81.
 • Eleven (11) plants are included in the Convention on International Trade in Endangered Species (CITES).
 • Sixty-two (62) plants are endemic to the Balkans.
 • Seven (7) plants are distributed in the Balkans and Anatolia (Asia Minor).

Poa Palustris and Veratrum Nigrum are rare in Greece. Poa Palustris is known in Greece from a single location near the Monastery of Koronas (Scolz 1986), while Veratrum Nigrum refers only to the area of Karoplesi (Strid 1991) and Grammos (Zaganiaris 1940). A total of 43 plants in the area are characterized as interesting, rare and endangered.

Characteristic endemic, endangered and protected species of flora of the area.

The target

The creation of a «field» environmental infrastructure in the area of ​​Lake N. Plastira for the information and education of the public about the flora, the ecosystems of the area and the protection of the natural environment. At the same time, the implementation of the practical part of standard educational programs, which concern young people who are interested in professional or voluntary activity in relation to the natural environment. A tool for the above is the collection and storage of some of the flora of the area. Finally, the main goal of the establishment of the Botanical Garden is the development and promotion of ecotourism.

Actions

 • Operation on a daily basis to inform the public.
 • Creation of reproductive material for the conservation and reproduction of rare plant species.
 • Utilization of the Botanical Garden as a field laboratory for the practical education of young people (students, scientists, volunteers).
 • Implementation of standard educational environmental programs.
 • Support for actions of environmental protection programs.
 • Continuous enrichment of the stored flora with new species.
 • Production of educational and informative material.

Results

 • Operation of a natural environment support infrastructure.
 • Export of scientific information about the environment of the area.
 • Suspending the degradation of natural ecosystems and preserving the special natural environment.
 • Support for the biodiversity of the area.
 • Support for ecotourism and sustainable development of the region.
 • Training of young scientists in the wider region.
 • Conducting environmental education, research and information.
Advertisement