Πληροφορίες/Information

Εναλλακτικές Δραστηριότητες
Φωτογραφήσεις

Όλοι οι χώροι είναι ιδανικοί για κάθε είδους κοινωνικές φωτογραφήσεις.

Εκθέσεις Φωτογραφίας

Στον «Ξύλινο Οικίσκο» μπορούν να φιλοξενηθούν εκθέσεις φωτογραφίας αλλά και ζωγραφικής.

Παρουσιάσεις Βιβλίων

Στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου μπορούν να διοργανωθούν παρουσιάσεις βιβλίων σε εξωτερικό αλλά και σε εσωτερικό χώρο.

Περιβαλλοντικά Προγράμματα

Διοργανώνουμε ή συμμετέχουμε σε ειδικά περιβαλλοντικά προγράμματα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα ομάδων, συλλόγων και αντιπροσωπειών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ντοκιμαντέρ

Μπορούν να διοργανωθούν προβολές ντοκιμαντέρ για τη διαχείριση του οικοσυστήματος και την προστασία του περιβάλλοντος στο «Ανοιχτό Αμφιθέατρο» ή στον «Ξύλινο Οικίσκο».

Ανακύκλωση Μπαταριών

Συνεργαζόμαστε με την εταιρεία ΑΦΗΣ (Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών) που στόχο έχει τη συλλογή και ανακύκλωση των φορητών μπαταριών. Στον «Ξύλινο Οικίσκο» θα βρείτε τον ειδικό κάδο όπου μπορείτε να τοποθετήσετε τις παλιές σας μπαταρίες.

Οδηγίες προς τους επισκέπτες

Αγαπητοί επισκέπτες, καλώς ήλθατε στο Βοτανικό Κήπο. Οι οδηγίες που ακολουθούν έχουν σκοπό την ασφάλεια και τη διατήρηση της φυσικής ομορφιάς του μοναδικού αυτού τόπου.

1. Δεν επιτρέπεται η είσοδος ζώων και τροχοφόρων οχημάτων.
2. Ο κήπος θα είναι κλειστός σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων.
3.  Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών πρέπει να συνοδεύονται.
4. Δεν επιτρέπονται οι αθλοπαιδιές με κάθε είδους μπάλα.
5.  Απαγορεύεται η συλλογή φυτών, βοτάνων και ζώων.
6.  Απαγορεύεται η μετακίνηση ή η καταστροφή των ενδεικτικών πινακίδων που δίνουν πληροφορίες στους επισκέπτες.
7.  Βαδίζετε στους δρόμους και τα μονοπάτια του κήπου. Μην πατάτε στα παρτέρια.
8.  Προσέξτε ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά που κινούνται γύρω από τους υγρότοπους.
9.  Διατηρείτε το χώρο καθαρό χρησιμοποιώντας τους κάδους απορριμμάτων.
10.  Ακολουθήστε τις οδηγίες των υπευθύνων για την καλή και ασφαλή λειτουργία του κήπου.
11.  Η είσοδος στο βοτανικό κήπο επιτρέπεται μόνο κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του.
12. Οι επισκέπτες, με την είσοδό τους, αποδέχονται τις παραπάνω οδηγίες και κινούνται στον χώρο με δική τους ευθύνη.

Alternative Activities
Photoshooting

All spaces are ideal for any kind of social photography.

Photography Exhibitions

The «Wooden Housing» can host photography and painting exhibitions.

Book Presentations

Book presentations can be organized outside and inside the Neochori Botanical Garden.

Environmental Programs

We organize or participate in special environmental programs depending on the interests of groups, associations and delegations from Greece and abroad.

Documentary

Documentary screenings on ecosystem management and environmental protection can be organized at the «Open Amphitheater» or the «Wooden Housing».

Battery Recycling

We cooperate with the company AFIS (Recycling of Portable Batteries) which aims to collect and recycle portable batteries.

Instructions to visitors

Dear visitors, welcome to the Botanical Garden. The instructions that follow are aimed at the safety and preservation of the natural beauty of this unique place.

1. Animals and wheeled vehicles are not allowed.
2. The garden will be closed in case of severe weather.
3. Children under the age of 14 must be accompanied.
4. Sports with any kind of ball are not allowed.
5. The collection of plants, herbs and animals is prohibited.
6. It is forbidden to move or destroy the signs that give information to visitors.
7. Walk the streets and garden paths. Do not step on the flower beds.
8. Pay special attention to young children moving around wetlands.
9. Keep the area clean using the rubbish bins.
10. Follow the instructions of those responsible for the good and safe operation of the garden.
11. The entrance to the botanical garden is allowed only during the days and hours of its operation.
12. The visitors, upon entering, accept the above instructions and move in the space at their own risk.

Advertisement