Περιήγηση/Tour

Ο κήπος, αποτελεί ένα ιδανικό καταφύγιο χλωρίδας καθώς και χώρο αναψυχής, πνευματικής ηρεμίας και επιμόρφωσης του κοινού. Όλα τα φυτά επισημαίνονται με ενημερωτικές πινακίδες γραμμένες στα ελληνικά και στα λατινικά οι οποίες παρέχουν πληροφορίες για την ταυτότητα του κάθε φυτού που συναντάτε έτσι ώστε εκτός από την περιπλάνηση σε αυτό το μικρό αλλά καταπράσινο «παράδεισο», να φύγετε από εδώ πιο πλούσιοι σε γνώσεις. Αν θέλετε για λίγο να αναπαυτείτε, να απολαύσετε και μελετήσετε κάτω από τη σκιά των δένδρων και με μοναδικό ήχο το κελάηδημα των πουλιών θα βρείτε παγκάκια και τραπεζοπάγκους σε διάφορα σημεία του χώρου. Ο κήπος μας, είναι ιδανικός για όσους αγαπούν τη φύση αλλά και για όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα για τα είδη δένδρων και φυτών και όχι μόνο! Η μικρή του έκταση και η μεγάλη του ποικιλία, τον κάνουν ιδιαίτερα προσιτό στις μικρές ηλικίες. Φεύγοντας από την περιήγηση σας σε τούτο τον ξεχωριστό κήπο, αναμφίβολα θα νιώσετε πιο πλούσιοι σε ευεξία, συναισθήματα αλλά και γνώση.

Κατά την είσοδό σας στην «Κεντρική Αλέα», μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγησή σας από το οικολογικό μονοπάτι και να δείτε διάφορες περιοχές, ανάλογα με τα είδη φυτών και βοτάνων που διατηρούνται και αναπαράγονται. Μπορείτε να δείτε τον «Θαμνότοπο», τον «Ανθώνα», το τμήμα με τα «Ενδημικά Φυτά» και τα «Φαρμακευτικά Φυτά» καθώς επίσης και τη «Μικρή Τεχνητή Λίμνη» με ψάρια του γλυκού νερού. Πριν τελειώσετε την περιήγησή σας, θα δείτε «Τεχνητούς Υγρότοπους», «Καλλωπιστικούς Θάμνους» και πλήθος άλλων φυτών που ανήκουν στο χλωριδικό σύστημα της Ελλάδας και όχι μόνο. Στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου, υπάρχει το «Εκπαιδευτικό Αμφιθέατρο», το οποίο χρησιμοποιείται για ομιλίες και παρουσιάσεις που αφορούν το περιβάλλον και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.

Στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες που δημιουργήσαμε, συγκαταλέγεται η «Έκθεση Φωτογραφίας». Μέσα στον «Ξύλινο Οικίσκο», θα δείτε σπάνιες και ιστορικές φωτογραφίες από την εκδήλωση μνήμης για τη δημιουργία της λίμνης Πλαστήρα, από την τραγωδία που συνέβη το 1959 καθώς και οπτικά ντοκουμέντα από τα ήθη και έθιμα του Νεοχωρίου.

Μια ακόμη δραστηριότητα είναι η «Δανειστική Βιβλιοθήκη». Αποστολή της είναι να προσφέρει πρόσβαση στη γνώση, να αναπτύξει τη φιλαναγνωσία και να βοηθήσει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι φίλοι του κήπου, μπορούν να δανείζονται βιβλία και να τα μελετούν στο «Χώρο Αναψυχής» ή σε κάποιο παγκάκι του Βοτανικού Κήπου.

Ο Βοτανικός Κήπος Νεοχωρίου προσφέρεται για παρουσιάσεις βιβλίων, προβολές ντοκιμαντέρ, φωτογραφήσεις, κυνήγι θησαυρού και άλλα πολλά!

The garden is an ideal refuge for flora as well as a place of recreation, peace of mind and training of the public. All the plants are marked with information signs written in Greek and Latin which provide information about the identity of each plant you encounter so that in addition to wandering in this small but green «paradise», you leave here richer in knowledge. If you want to relax for a while, enjoy and study under the shade of the trees and with a unique sound of birdsong you will find benches and benches in various parts of the space. Our garden is ideal for those who love nature but also for those who want to learn more about the species of trees and plants and more! Its small size and large variety make it very accessible at a young age. Leaving your tour in this special garden, you will undoubtedly feel richer in wellness, emotions and knowledge.

Upon entering the «Central Alley», you can start your tour from the ecological path and see different areas, depending on the species of plants and herbs that are preserved and reproduced. You can see the «Shrubland», the «Anthonas», the section with «Endemic Plants» and the «Medicinal Plants» as well as the «Small Artificial Lake» with freshwater fish. Before you finish your tour, you will see «Artificial Wetlands», «Ornamental Shrubs» and many other plants that belong to the flora of Greece and beyond. In the Botanical Garden of Neochori, there is the «Educational Amphitheater», which is used for speeches and presentations related to the environment and other interesting topics.

Among the recreational activities we have created is the «Photography Exhibition». Inside the «Wooden Housing», you will see rare and historical photos from the memorial event for the creation of Lake Plastira, from the tragedy that occurred in 1959 as well as visual documents from the customs and traditions of Neochori.

Another activity is the «Lending Library». Its mission is to offer access to knowledge, to develop literacy and to assist in the educational process. Garden friends can borrow books and study them at the «Recreation Area» or on a bench in the Botanical Garden.

The Botanical Garden of Neochori is offered for book presentations, documentary screenings, photography, treasure hunting and much more!

Advertisement